Bạn cần hỗ trợ?

Dương Võ Nhị Anh

Giảng viên đào tạo

Hơn 07 năm giảng dạy tại trường Đại học Quôc tế TP.HCM với các nội dung giảng dạy quản lý dự án, quản lý sản xuất, vận hành, chuỗi cung ứng, quản lý chất lượng,...

 • Kỹ sư cơ khí, Trường Đại học Bách khoa TPHCM

 • Thạc sĩ ngàn cơ Khí, Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM

 • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA), Chương trình CFVG, Pháp

 • Giảng viên chính, Trường Đại học Quốc tế TP.HCM

 • 2009 – 2014: Giám đốc Logistic & Supply Chain, tập đoàn Intel

 • 2005 – 2009: Giám đốc Nhà máy Gỗ, Tập đoàn Scancom Đan Mạch tại Việt Nam

 • Cho đến nay, Thầy Anh Nhi đã có hơn 12 bài báo Quốc tế với vai trò là tác giả chính

 • Hơn 07 năm giảng dạy tại trường Đại học Quốc tế TP.HCM với các nội dung giảng dạy bao gồm:
  - Quản lý Sản xuất (Production Management)
  - Quản lý vận hành (Operation Management)
  - Quản lý chuỗi cung ứng (Logistic and Supply chain Management)
  - Quản lý dự án (Project Management)
  - Quản lý chất lượng (Quality Management)
  - Sản xuất tinh gọn Lean 6-sigm

 • Quản lý chuỗi cung ứng (Logistic and Supply chain Management)

 • Quản lý Sản xuất (Production Management)

 • Quản lý dự án (Project Management)

 • Quản lý chất lượng (Quality Management)

 • Sản xuất tinh gọn Lean 6-sigma