Bạn cần hỗ trợ?

Đinh Tiến Minh

Giảng viên đào tạo

Trưởng Bộ môn Marketing – Khoa Kinh doanh Quốc tế & Marketing

  • Tiến sĩ, ngành Kinh doanh Thương mại, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

  • Thạc sĩ, ngành Quản trị, chuyên ngành Quản lý Doanh nghiệp, Trường Đại học Lyon 2 – Cộng Hòa Pháp.

  • Cử nhân, ngành Quản trị, chuyên ngành Kinh tế và Tài chính Quốc tế, Trường Đại học Orléans – Cộng Hòa Pháp.

  • Cử nhân, ngành Quản trị, chuyên ngành Ngoại thương, trường Đại học Kinh tế TP.HCM – Việt Nam

  • Trưởng Bộ môn Marketing – Khoa Kinh doanh Quốc tế & Marketing – Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

  • Giảng dạy bằng tiếng Anh môn Marketing Quốc tế và Marketing Căn bản tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM (Hệ Chính qui).

  • Giảng viên bộ môn Marketing, Khoa Kinh doanh Quốc tế – Marketing, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Hiện đang đảm trách môn Marketing căn bản, Marketing Quốc tế, Marketing Công nghiệp và Quan hệ Công chúng (PR).

  • Tham giảng lớp Giám đốc điều hành (CEO) và Giám đốc Phát triển Kinh doanh (SMD) tổ chức bởi Viện IFA

  • Chuyên gia tư vấn trong các lĩnh vực: Quản trị Marketing, Quản trị Kênh phân phối, Lập kế hoạch Kinh doanh, Lập kế hoạch Marketing, Quan hệ Công chúng (PR), Quản trị Bán hàng, Marketing Công nghiệp (Marketing trong kinh doanh)