Bạn cần hỗ trợ?

Đào Hoài Bắc

Giảng viên đào tạo

CCO - Công ty CP thương mại thủy sản ACIFISH

  • Chuyên gia quản trị Doanh nghiệp

  • Ths Quản Trị Kinh Doanh (MBA)

  • 1998 - 1999: Giám đốc nhân sự Công ty TNHH Bi’Tis , Thành viên Đoàn cải cách Công Ty TNHH BITI’S

  • 1999 - 12/2004: Phó Tổng Giám Đốc thường trực Công Ty Dệt – May Thành Công kiêm nhiệm Giám đốc Ngành May.

  • 2005 - 2005: Phó giám đốc - Hệ thống siêu thị VINATEX Tổng công ty Dệt may Việt nam.

  • 2007 - 2009: Giám đốc XN May Công ty cổ phần Dệt May Đầu tư Thương Mại Thành Công

  • 2009 - 2014: Phó Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành, Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Công ty CP thương mại thủy sản ACIFISH

  • Giảng viên thỉnh giảng tại: Viện Quản trị và Tài chính IFA, Khoa kế toán – Kiểm toán (Trường ĐHKT TP.HCM), Trường Đào tạo doanh nhân PTI, Trường đào tạo nguồn nhân lực hợp tác Việt nam-Nhật bản VJCC, Trường đào tạo quản lý SAM

  • Giảng dạy thành công cho nhiều công ty lớn tại Việt Nam như : TOSHIBA Việt nam, Thủy Sản Hùng cá, Thủy sàn ACONFISH, Thiết bị Hữu Toàn, SONACONS, Trung Nguyên, Dệt may Thành Công, Dệt may Đông Á ,Công Ty Dệt may Hòa Thọ , Thiên long Long Thành, Công ty kho vận Nhà bè, Petrolimex, Công try CP Giấy Sài gòn-Miền trung, Công ty TNHH bao bì Nguyễn Quang Huy…

  • Chuyên gia tư vấn các lĩnh vực về Nhân sự: Quy trình quản trị nhân sự và phát triển nguồn nhân lực; Quản trị nhân sự dành cho Lãnh đạo; Kỹ năng quản lý cho cán bộ quản lý cấp trung MMM; Kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên; Xây dựng hệ thống trả lương theo 3P; Kỹ năng & nghệ thuật lãnh đạo; Xây dựng Tự điển năng lực; Hướng dẫn xây dựng hệ thống KPIs theo định dạng BSC& CSF.