Tư vấn xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ

Kiểm soát nội bộ là những phương pháp và chính sách được thiết kế để ngăn chặn gian lận, giảm thiểu sai sót, khuyến khích hiệu quả hoạt động và nhằm đạt được sự tuân thủ các chính sách và quy trình được thiết lập.


Một hệ thống kiểm soát nội bộ vững mạnh sẽ giúp đem lại các lợi ích sau cho công ty:
- Đảm bảo tính chính xác của các số liệu kế toán và báo cáo tài chính của công ty.
- Giảm bớt rủi ro gian lận hoặc trộm cắp đối với công ty do bên thứ ba hoặc nhân viên của công ty gây ra.
- Giảm bớt rủi ro sai sót không cố ý của nhân viên mà có thể gây tổn hại cho công ty.
- Giảm bớt rủi ro không tuân thủ chính sách và quy trình kinh doanh của công ty; và
- Ngăn chặn việc tiếp xúc những rủi ro không cần thiết do quản lý rủi ro chưa đầy đủ.


Dựa trên kiến thức nền tảng và các công cụ triển khai, cùng kinh nghiệm thực tế triển khai tại các Doanh nghiệp, Viện ITC đã đúc kết mô hình 7 Bước triển khai BSC/KPIs. Đây được xem là Mô hình chuẩn để các Doanh nghiệp có thể áp dụng triển khai cho chính công ty mình, cụ thể:
Bước 1: Đánh giá tổng thể
Bước 2: Xác định dòng tác nghiệp và rủi ro có thể gặp
Bước 3: Mô hình hóa và phân tích
Bước 4: Mô tả và đối chiếu quy chuẩn/quy tắc quản lý (thuộc Môi trường kiểm soát hoặc các quy định quy chế khác đã được thiết lập)
Bước 5: Hình thành quy trình - Hướng dẫn thực hiện/truyền thông
Bước 6: Thử nghiệm và đánh giá phù hợp
Bước 7: Đánh giá & Hiệu chỉnh

vien quan tri va tai chinh

icon top