Chuyên đề Quản Trị Nguồn Nhân Lực cho Lãnh Đạo - CEO K37

Con người là tài sản quan trọng góp phần vào lực lượng lao động của tổ chức, lĩnh vực kinh doanh hay nền kinh tế. Và, để kết nối giữa các bộ phận trong công ty, giữa Con người -Con người thì cần đội ngũ quản trị nhân sự. Đội ngũ này có nhiệm vụ đảm bảo nguồn lực con người để tổ chức triển khai các hoạt động sản xuất – kinh doanh và có trách nhiệm duy trì mối quan hệ lao động hài hòa - tốt đẹp trong doanh nghiệp, tạo đà cho sự phát triển vững mạnh.

Thông qua 4 buổi đào tạo tổng quan về Nhân sự để học viên nắm rõ các kỹ năng khi Quản trị nhân sự - Giải pháp khi Tuyển dung, nâng cao năng lực của nhân viên, đội ngũ và Công cụ đánh giá hoạt động nhân sự trong tổ chức.

Nhìn lại khóa học đào tạo tại IFA - Viện Quản trị và Tài chính trong ngày qua:


Toàn cảnh lớp học ngày 07/05/2022

Giám đốc phát triển Trương Nhựt Trân và Giảng viên Th.S Phan Khắc ThànhHoạt động bài tập nhóm trong khóa học
vien quan tri va tai chinh

icon top