Hình Ảnh

2013 - Khóa học Quản lý dự án xây dựng do Giáo sư Nguyễn Minh Nghị giảng dạy. GS Nghị đang công tác tại Đại học Concordia, Canada.

2013 - Khóa học Quản lý dự án xây dựng do Giáo sư Nguyễn Minh Nghị giảng dạy. GS Nghị đang công tác tại Đại học Concordia, Canada.

Tags:
vien quan tri va tai chinh

icon top