Chứng nhận

Sau khi học viên hoàn thành khóa học với yêu cầu đạt 80% thời lượng lên lớp và hoàn thành bài luận cuối khóa, học viên sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học của Học Viện Lãnh Đạo IFA.

chứng nhận Giám đốc Điều hành - CEOChứng nhận Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh thu nhỏ - Mini MBA


Ngoài ra, sau khi học viên đạt được chứng chỉ của Học Viện Lãnh Đạo IFA, nếu học viên có tham gia các buổi học do Giáo sư Trường Đại học California, USA giảng dạy trong khuôn khổ hợp tác đào tạo giữa IFA và Đại học California, USA. Học viên sẽ được xét cấp chứng chỉ tốt nghiệp của Trường Đại học California, USA có giá trị Quốc tế.

(ifa.edu.vn)

vien quan tri va tai chinh

icon top