Giảng viên

Tiến sĩ Nguyễn Chí Bình,Giám đốc Chiến lược và Kinh doanh. Tập đoàn MAN Automoblie Asia Pacific LTD

Tiến sĩ Nguyễn Chí Bình,Giám đốc Chiến lược và Kinh doanh. Tập đoàn MAN Automoblie Asia Pacific LTD

1. KINH NGHIỆM

  • Tiến sĩ Quản Trị Kinh Doanh (PhD) Massachusetts Institute of Technology (MIT), Hoa kỳ (2003)
  • Hoàn thành khóa The Management & Leadership Training tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ.
  • Hiện nay là Giám đốc Chiến lược và Kinh doanh. Tập đoàn MAN Automoblie Asia Pacific LTD. Phụ trách thị trường: Vietnam, Indonesia, Thailand, Indonesia, Malaysia, Hong kong.
  • Nguyên là Phó Giám đốc Kinh doanh – Mercedes Benz Việt Nam (1997 – 2004)
Tags:
vien quan tri va tai chinh

icon top