Giảng viên

Thạc sĩ Ngô Kim Phượng, Giảng viên Fulbright Việt Nam

Thạc sĩ Ngô Kim Phượng, Giảng viên Fulbright Việt Nam

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

- Cử nhân trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh.

- Thạc sĩ kinh tế trường Đại học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh.

- Chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo về Kinh tế học ứng dụng để phân tích chính sách của Chương trình Fulbright.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

- Giảng viên Trường ĐH Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh.

- Đồng giảng viên Chương trình Fulbright – Việt Nam

- 2001- nay: Tham gia giảng dạy ở: trung tâm đào tạo, Viện Quản Trị & Tài Chính, Viện Công Nghệ Châu Á tại Việt Nam, Chương trình Cao Học Việt Nam Hà Lan – ĐH Kinh Tế Tp.HCM, các ngân hàng thương mại.

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY

- Tài chính doanh nghiệp.

- Kế toán doanh nghiệp.

- Phân tích hoạt động doanh nghiệp.

- Phân tích tài chính.

- Thẩm định dự án đầu tư.

- Kinh tế lượng.

- Kinh tế phát triển.

- Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp dành cho cán bộ tín dụng Ngân hàng.

- Quản trị tài chính công ty.

- Kiểm soát & đánh giá dự án.

- Phân tích & báo cao tài chính dành cho lãnh đạo.

Tags:
vien quan tri va tai chinh

icon top