Giảng viên

Prof. Thomas Norman, Phó Hiệu trưởng, trường Kinh doanh và Chính Sách Công California, Los Angeles, USA

Prof. Thomas Norman, Phó Hiệu trưởng, trường Kinh doanh và Chính Sách Công California, Los Angeles, USA

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

  • TRƯỜNG ĐẠI HỌC HARVARD, USA

Cử nhân Kinh tế ngành nghiên cứu Kinh tế và xã hội , Tốt nghiệp hạng Ưu năm, 1992

  • TRƯỜNG ĐẠI HỌC MINNESOTA, USA

- Thạc sĩ Kinh tế ngành Quản lý nguồn nhân lực.

- Tiến sĩ Kinh tế ngành Quản lý nguồn nhân lực.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

- Phó Hiệu trưởng, Trường Quản trị Kinh doanh và Chính sách công, Đại học California State University- Dominguez Hills, Carson, 2012 to present.

- Chủ tịch ban Quản lý và Marketing, Trường Quản trị Kinh doanh và Chính sách công, Đại học California State University- Dominguez Hills, Carson, 2012 to present.

- Biên soạn sách Quản trị nguồn nhân lực.

- Tư vấn cấp cao cho các doanh nghiệp, tập đoàn lớn tại Mỹ

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY

- Quản lý, Quản trị nguồn nhân lực, Lý thuyết tổ chức, Hành vi tổ chức, Quan hệ lao động.

- Toàn cầu hoá, Nguồn lực bên ngoài, Quản trị Nhân sự, Quản lý, Quản lý Giáo dục.

vien quan tri va tai chinh

icon top