Giảng viên

Chuyên gia Nguyễn Phú Đông Hà, Chủ tịch Quỹ Expert Fund

Chuyên gia Nguyễn Phú Đông Hà, Chủ tịch Quỹ Expert Fund

1. KINH NGHIỆM

Chủ tịch Quỹ đầu tư Comes Partner
Phó Chủ tịch HĐQt Tổng Công ty Licogi 16
Chủ tịch HĐ tư vấn Viện Quản trị và Tài chính
Chủ nhiệm dự án Finance Hub (VietFis 2014)

2. LĨNH VỰC TƯ VẤN VÀ GIẢNG DẠY

Ông Nguyễn Phú Đông Hà hiện nay ngoài công tác quản lý và đầu tư cho các tổ chức ông đang đảm nhiệm, ông Hà còn tham gia giảng dạy và tư vấn các lĩnh vực bao gồm:

  • Tư vấn quản lý và tái cấu trúc doanh nghiệp
  • Tư vấn quản trị tài chính
  • Phân tích tài chính doanh nghiệp
  • Phân tích tín dụng doanh nghiệp
  • Chiến lược đầu tư tài chính
  • Quản trị rủi ro tài chính
  • Tái cấu trúc vốn và tồn kho doanh nghiệp
  • Định giá vốn và chính sách cổ tức
  • Phân tích và soát xét báo cáo tài chính doanh nghiệp

Tags:
vien quan tri va tai chinh

icon top