Giảng viên

Chuyên gia Lại Văn Chương, Trưởng Khối Phát triển Kênh phân phối và Huấn luyện, Vinamilk

Chuyên gia Lại Văn Chương, Trưởng Khối Phát triển Kênh phân phối và Huấn luyện, Vinamilk

Tốt nghiệp Thạc sĩ Maactrist, Hà Lan.
Từ 2007 - nay là Trưởng Bộ phận Kênh phân phối và Huấn luyện, Vinamilk
−    Nguyên là Giám đốc Phát triển Kinh doanh, Coca Cola Việt Nam
−    Nguyên là Giám đốc Vùng, Neslte Việt Nam
−    Nguyên là Giám đốc Kinh doanh, P&G Việt Nam.
−    Giảng viên cao cấp Viện IFA.

Tags:
vien quan tri va tai chinh

icon top