CEO CẤP CAO 4.0 - HCM

Khai giảng 24-11-2017
Lịch học T6
Học phí 39.500.000 VNĐ
Học phí ưu đãi 37.525.000 VNĐ
Thời lượng học 4 tháng
Giờ học 8:30-11:30; 13:30-16:30

ĐĂNG KÝ HỌC

vien quan tri va tai chinh

icon top